Aansprakelijkheid bij bemiddeling

Toegevoegd op 23 okt 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Huurrecht |

De gevolgen bij een ondeugdelijke bemiddeling

Van het Hof te Arnhem komt een interessant arrest (LJN BP9121) gewezen in maart van dit jaar. Kern van het arrest is de vraag of een makelaar of bemiddelingsbureau aansprakelijk kan worden gehouden voor de gevolgschade indien de bemiddelde huurder schade aan het gehuurde toebrengt. Wat was nu het geval? De verhuurder in kwestie had voor de tijdelijke verhuur van zijn woning contact gezocht met een bemiddelingsbureau en voor hem had men dan ook een potentiële kandidaat gevonden. Het bemiddelingsbureau had aangegeven dat met de kandidaat niets mis bleek te zijn, ook na een verificatie via een derde partij. Uiteindelijk was de gegoedheid van de huurder toch niet zo als men gedacht had, hij bleek niet te beschikken over enig werk en in de woning werd door derden een hennepplantage geïnstalleerd. De geleden schade door verhuurder betrof een bedrag van meer dan € 30.000, aanzienlijk dus.

In eerste aanleg spreekt de verhuurder het bemiddelingsbureau aan voor deze schade. Deze vordering wordt door de rechtbank afgewezen en de verhuurder gaat in hoger beroep. Het Hof komt tot een andere conclusie, het bemiddelingsbureau is aansprakelijk voor de geleden schade. Reden hiervoor is dat het bemiddelingsbureau naar oordeel van het Hof tekort is geschoten in de op haar rustende zorgplicht in de zin van 7:401 BW. Het bemiddelingsbureau had niet doorgevraagd naar een onderbouwing van het vaste inkomen van de kandidaat-huurder en dit had zij wel moeten doen. Ook mede omdat de mogelijkheid bestaat dat een hennepkwekerij door een kwaadwillende huurder met valse of onjuiste gegevens wordt opgezet. Een professioneel bemiddelingsbureau dient hier dan ook zo goed mogelijk op toe te zien dat deze kansen zo beperkt mogelijk blijven en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.

Aldus komt het Hof – mijns inziens terecht – tot de conclusie dat het bemiddelingsbureau tekort is geschoten in de overeenkomst tot bemiddeling, hetgeen ontbinding van de bemiddelingsovereenkomst rechtvaardigt. De schade kan vervolgens aan het bemiddelingsbureau worden toegerekend nu door haar eigen nalatigheid deze omstandigheid zich heeft gerealiseerd.

Resumerend dient de professionele makelaar of bemiddelingsbureau zich te realiseren dat vergaande consequenties kunnen kleven aan het niet deugdelijk controleren van de persoons- en inkomensgegevens van potentiële kandidaten. Omgekeerd betekent dit dat de verhuurder die is geconfronteerd met de situatie waarbij men schade heeft geleden door een ondeugdelijke bemiddeling waarbij de kandidaat niet afdoende is gescreend, men die schade kan verhalen op de betreffende makelaar of bemiddelingsbureau.

Aansprakelijkheid van uw bemiddelaar?

Indien u met een vergelijkbare situatie geconfrontreerd bent, en wenst te weten of u uw schade kunt verhalen op de bemiddelende partij, neem dan contact met ons op en vraag naar een offerte.