Stilzwijgende verlenging

Toegevoegd op 12 nov 2011 | Toegevoegd in  Civiel recht, Consumentenrecht |

Het einde van de stilzwijgende verlenging

Lang verwacht is de Wet Van Dam die op 1 december 2011 in werking zal treden. Bedoeling van de wet is het aan banden leggen van het stilzwijgend verlengen van bepaalde overeenkomsten. In beginsel was het de bedoeling dat ook lopende contracten onder de nieuwe regelgeving zouden vallen, inmiddels is duidelijk dat thans (nog) géén sprake is van terugwerkende kracht en de nieuwe wet dus niet geldt voor reeds voor 1 december 2011 rechtsgeldig afgesloten of verlengde abonnementen. Het zij nog opgemerkt dat verzekeringsovereenkomsten zijn uitgezonderd van deze wet.

De aanbeveling is dat bedrijven hun algemene voorwaarden in overeenstemming met de wet aanpassen en deze wijzigingen bovendien ook kenbaar hebben gemaakt aan hun klanten. Indien dit niet wordt nageleefd zijn de gevolgen immers groot, niet enkel vanwege het feit dat de consumentenautoriteit boetes zou kunnen opleggen, maar ook omdat consumenten per direct een overeenkomst kunnen opzeggen.

Art. 6:236 en 6:237 BW

Op grond van de Wet Van Dam worden de artikelen 6:236 en 6:237 BW gewijzigd. Dit zijn de zogenaamde zwarte en grijze lijst van voorwaarden met bedingen die onredelijk bezwarend zijn of worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Voorwaarde voor toepassing van deze artikelen is dat de wederpartij consument moet zijn. In zoverre heeft de Wet Van Dam geen invloed op business to business contracten, daargelaten de eventuele mogelijkheid van reflexwerking bij kleine ondernemers.

Weg met de stilzwijgende verlenging

Meest ingrijpend is de beperking van de stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd, deze vindt zich op 1 december 2011 als verboden beding op de zwarte lijst. Indien de gebruiker van algemene voorwaarden zich jegens een consument alsnog op een dergelijke bepaling zou beroepen dan kan dit beding door de consument worden vernietigd. De voorwaarde heeft dan geen enkel effect.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de Wet Van Dam een onderscheid maakt tussen een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken of doen van verrichtingen, en overeenkomsten tot het geregeld afleveren van bijvoorbeeld dagbladen of tijdschriften. In het eerste geval is een stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd niet toegestaan, een verlenging voor onbepaalde tijd waarbij de consument altijd kan opzeggen met een opzegtermijn van een maand is toegestaan.

De regeling wijkt af voor het tweede geval, waarbij een stilzwijgende verlenging is toegestaan voor maximaal drie maanden waarbij de consument moet kunnen opzeggen tegen het einde van de verlenging met een opzegtermijn van een maand.

Opzeggen op elk moment en opzeggingsvereisten

Voor beiden geldt dat het opzeggen op elk moment moet kunnen, een bepaling dat men bijvoorbeeld tegen het einde van de maand moet opzeggen is dan ook niet meer mogelijk. Ook moet de overeenkomst op gelijke wijze kunnen worden opgezegd als deze is afgesloten. Is bijvoorbeeld de overeenkomst aangegaan via internet dan moet ook de opzegging via internet mogelijk zijn. Een schriftelijke opzegging middels bijvoorbeeld aangetekende brief kan dan niet worden gevergd.

Verder vinden er ook nog wat wijzigingen plaats van de grijze lijst, zo mag bijvoorbeeld de opzegtermijn van partijen niet langer ongelijk zijn en wordt de opzegtermijn voor consumenten nadrukkelijk vastgesteld op een maand.

Algemene voorwaarden

Wenst u duidelijkheid over de vraag of uw voorwaarden voldoen aan de Wet Van Dam, of dienen uw voorwaarden daarmee in overeenstemming te worden gebracht, dan kan dit onder zeer aantrekkelijke voorwaarden. Vraag naar een offerte.