Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen, of enig ander op rechtsgevolg gerichte handelingen tussen Salus Juridische Diensten B.V. en cliënt, waaronder ook alle gevolgen daarvan.
b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk alsmede schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan voornoemde afwijkingen waar het toekomstige overeenkomsten tussen Salus Juridische Diensten B.V. en cliënt betreft.
c. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Uitvoering

a. Salus Juridische Diensten B.V. – waaronder begrepen haar juristen – zal zich inspannen om de opdracht zijdens cliënt met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren. Evenwel, gelet op de aard van de werkzaamheden – het betreft hier een inspanningsverbintenis – kan een door cliënt beoogd resultaat nimmer worden gegarandeerd.
b. Cliënt verplicht zich om aan Salus Juridische Diensten B.V. tijdig en alle relevante en juiste informatie te verstrekken. Bij onjuiste en/of niet tijdige aanlevering van deze informatie kan Salus Juridische Diensten B.V. haar werkzaamheden opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortvloeiende schade en kosten. Ook hierdoor uit ontstaan meerwerk is voor rekening van cliënt.
c. Salus Juridische Diensten B.V. bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat Salus Juridische Diensten B.V. vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.
d. Salus Juridische Diensten B.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door hem ingeschakelde derden. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door Salus Juridische Diensten B.V. bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld.
e. Salus Juridische Diensten B.V. is pas eerst in verzuim, na overschrijding van een bindende overeengekomen termijn, na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid van Salus Juridische Diensten B.V. is beperkt tot het bedrag dat per geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is enige aansprakelijkheid van Salus Juridische Diensten B.V. beperkt tot het door cliënt verschuldigde honorarium over de laatste 3 maanden.
b. Indien Salus Juridische Diensten B.V. voor enige schade aansprakelijk is, laat dit onverlet dat Salus Juridische Diensten B.V. te allen tijde het recht heeft deze schade ongedaan te maken voor zover dit mogelijk is.
c. Salus Juridische Diensten B.V. wordt door cliënt gevrijwaard van alle aanspraken die derden via cliënt jegens Salus Juridische Diensten B.V. pretenderen dan wel uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en alle andere kosten die op enigerlei wijze verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de werkzaamheden of geleverde diensten door Salus Juridische Diensten B.V.

Artikel 4 Betaling

a. Alle prijzen genoemd in de aanbiedingen van Salus Juridische Diensten B.V. zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Prijzen zijn tevens exclusief alle andere ter uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder kantoorkosten en noodzakelijk ingeschakelde derden.
b. Betalingen aan Salus Juridische Diensten B.V. dienen te zijn ontvangen binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij niet nakoming van de voornoemde betalingstermijn is cliënt – zonder dat daartoe een nadere sommatie is vereist – over het volledige factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
c. Salus Juridische Diensten B.V. is eveneens gerechtigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten na het verstrijken van de voornoemde betalingstermijn aan cliënt in rekening te brengen. De verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten worden bepaald naargelang de gebruikelijke staffelbedragen, zulks onverminderd het recht om aanspraak te maken op vergoeding van de daadwerkelijke incassokosten.
d. Cliënt geeft uitdrukkelijke toestemming aan Salus Juridische Diensten B.V. om alle vorderingen die hij op een cliënt heeft, te verrekenen met eventuele vorderingen die cliënt heeft op Salus Juridische Diensten B.V. Het is cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan om eventuele vorderingen op Salus Juridische Diensten B.V. te verrekenen met welke vordering ook van Salus Juridische Diensten B.V. op cliënt.
e. Salus Juridische Diensten B.V. is gerechtigd eenmaal per jaar het gehanteerde uurtarief tussentijds te wijzigen, doch gaat pas in nadat deze wijziging aan cliënt is medegedeeld.
f. Salus Juridische Diensten B.V. is ten allen tijde gerechtigd om van cliënt een betaling op het honorarium middels een (aanvullend) voorschot te verlangen.

Artikel 5 Incassotarieven

a. Bij buitengerechtelijke incasso werkzaamheden rekent Salus Juridische Diensten B.V. een vergoeding voor de door haar verrichte buitengerechtelijke werkzaamheden van 15% ex BTW over de te incasseren hoofdsom. Deze vergoeding zal in beginsel op de debiteur worden verhaald, althans hiertoe zullen pogingen buiten rechte worden ondernomen.
b. Indien door de debiteur van cliënt een vordering in zijn geheel wordt voldaan, inclusief de onder a verschuldigde buitengerechtelijke kosten, dan zal Salus Juridische Diensten B.V. geen kosten aan cliënt in rekening brengen.
c. Betaalt de debiteur van cliënt een vordering maar ten dele, dan is Salus Juridische Diensten B.V. gerechtigd de normaliter verschuldigde buitengerechtelijke kosten bij cliënt in rekening te brengen.
d. Wordt door de debiteur een vordering in zijn geheel niet betaald, dan brengt Salus Juridische Diensten B.V. in de buitengerechtelijke fase geen kosten in rekening bij cliënt.
e. Salus Juridische Diensten B.V. zal cliënt de buitengerechtelijke incassovergoeding ook factureren indien cliënt met de schuldenaar buiten haar om een regeling of schikking treft, dan wel de opdracht tussentijds intrekt of niet tijdig, onvolledig of onjuiste informatie verstrekt. In dat geval wordt de situatie gelijkgesteld met het succesvol afronden van de opdracht.

Artikel 6 Verkeersboetes

a. Salus Juridische Diensten B.V. is niet verplicht om elke opdracht gerelateerd aan een ingediende verkeersboete in behandeling te nemen. Een ingezonden boete wordt kosteloos beoordeeld, waarbij de beoordeling ziet op de haalbaarheid van beroep. Voor een M (Mulder) boete wordt per saldo kosteloos beroep ingesteld, zowel bij het CVOM, de kantonrechter als het Gerechtshof.
b. Daarbij wordt onder kosteloos verstaan dat alle werkzaamheden gerelateerd aan de opdracht – waaronder mede het aanwenden van rechtsmiddelen – en dus ook de kosten daarvan gedragen worden door de overheid. De hoogte van een vergoeding wordt gelijkgesteld aan een of meerdere (proceskosten)vergoedingen die in een bezwaar- of beroepsprocedure kunnen worden toegewezen. Een factuur aan opdrachtgever zal dus het bedrag van deze vergoedingen belopen en wordt verrekend met de door de overheid betaalde of te betalen vergoeding.
c. Indien ten aanzien van een (proces)handeling geen kosten worden toegewezen, dan is de opdrachtgever niets verschuldigd (no cure no pay) voor deze handeling.
d. Wordt een beroepsprocedure bij de kantonrechter of hoger beroep bij het Hof niet zinvol geacht, dan is Salus Juristen niet verplicht om de verkeersboete (nog verder) in behandeling te nemen.
e. Indien een (proceskosten)vergoeding zoals bedoeld onder lid b van dit artikel onverhoopt op de rekening van opdrachtgever wordt gestort, verplicht opdrachtgever zich deze vergoeding binnen 7 dagen na heden aan Salus Juridische Diensten B.V. te voldoen. Bij gebreke daarvan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
f. Opdrachtgever dient de noodzakelijke medewerking te verlenen teneinde een normale behandeling van het traject in al haar facetten mogelijk te maken. Is het beroep namens opdrachtgever ingesteld dan kan de opdracht niet zonder meer door opdrachtgever worden gestaakt. Er dient indien de opdracht tussentijds eenzijdig door opdrachtgever wordt ingetrokken tegen het normale uurtarief te worden afgerekend. Dit geldt evenzeer indien als gevolg van handelen of nalaten van opdrachtgever een gebruikelijke behandeling van de opdracht onmogelijk wordt gemaakt.
g. Indien een procedure dient te worden geëntameerd kan een voorschot worden verlangd voor de daaraan gerelateerde kosten (griffierecht, explootkosten, etc.).

Artikel 7 Toepasselijk recht

a. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Arnhem.