Huurrecht

Huurrecht

Het huurrecht is niet eenvoudig, praktische oplossingen zijn bovendien zeer afhankelijk van de feiten en omstandigheden ter plaatse. Het huurrecht is uiteraard terug te vinden in het burgerlijk wetboek en ziet niet enkel op de huur van kantoor- of woonruimte, maar ook bijvoorbeeld op de huur van reguliere zaken zoals een auto of gereedschappen.

Een aanzienlijk deel van de wettelijke bepalingen die zien op woonruimte zijn dwingendrechtelijk van aard, daarvan kan dus niet ten nadele van de huurder worden afgeweken bij het aangaan van de huurovereenkomst. De huurder van woonruimte geniet dan ook verregaande bescherming. Voor andere huurovereenkomsten zijn de wettelijke regels veelal regelend van aard, derhalve spelen in dat geval de overeenkomst en de algemene voorwaarden al snel een belangrijkere rol dan de wet zelf.

Met ruime ervaring op dit gebied kunnen onze juristen u uitstekend adviseren over complicaties die zich kunnen voordoen bij de huur en verhuur van roerende en onroerende zaken, zowel voorafgaande aan het opstellen van een huurovereenkomst alsook daarna.

Huurincasso

Indien uw probleem zich toespitst op onbetaald gebleven huurpenningen dan verwijzen wij u door naar onze incasso pagina over dit onderwerp.

Ontruiming of ontbinding

Voor het geval een ontruiming van de woning of ontbinding van de huurovereenkomst geboden is, verwijzen wij u door naar onze pagina over dit onderwerp.

Naar de rechter

Allerlei geschillen tussen partijen, of die nu betrekking hebben op het einde van de huur, bepaalde gebreken, of simpelweg wanbetaling van de verschuldigde huurpenningen, kunnen aan de rechter worden voorgelegd. Soms zijn dergelijke stappen een noodzakelijk kwaad, omdat de huurder of de verhuurder gewoon niet wenst mee te werken aan een oplossing. Uiteraard weten onze juristen daarmee op een vakbekwame wijze om te gaan en kunnen zij voor u de noodzakelijke processuele handelingen verrichten die onder de gegeven omstandigheden wenselijk of noodzakelijk zijn.